Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro online prodej poradenských a právních produktů
prostřednictvím online platformy
Příručky

dostupné na www.radkovicova.cz/samoobsluha

I. Základní ustanovení a definice

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Nabyvatele, vzniklé v souvislosti, nebo na základě smlouvy o udělení licence k elektronickým poradenských a právních produktům na internetové platformě Samoobsluha (dále jen “produktů”). Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí licenční smlouvy.
 2. Poskytovatelem a Provozovatelem Samoobsluhy je společnost JURISPACE s.r.o., IČ: 05401097, se sídlem Praha 5, Břežánecká 758/2, PSČ 15007, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 263086. Kontaktní email je: lucie@radkovicova.cz.
 3. Nabyvatelem je svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, která s Poskytovatelem uzavře licenční smlouvu pro jiné než své soukromé, nepodnikatelské účely.
 4. Nabyvatelem – spotřebitelem se rozumí svéprávná fyzická osoba, která uzavírá licenční smlouvu s Poskytovatelem pro své soukromé, nepodnikatelské účely.

II. Objednávka, uzavření licenční smlouvy

 1. Veškerá prezentace produktů umístěná v Samoobsluze je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít licenční smlouvu ohledně tohoto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Internetový obchod obsahuje informace o produktů, a to včetně uvedení cen jednotlivého produktů. Ceny produktů jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít licenční smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Nabyvatel provádí objednávku produktů vyplněním formuláře v internetového obchodu.
 4. Objednávka obsahuje vždy tyto údaje:
  a) přesný název objednaného produktu,
  b) počet kusů produktu,
  c) zvolený způsob úhrady ceny za licenci k produktu,
  d) kontaktní údaje Nabyvatele (jméno a příjmení, popř. název firmy, fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu).
 5. Produkty jsou doručovány elektronickou formou na emailovou adresu Nabyvatele uvedenou v objednávce.
 6. Před odesláním objednávky je Nabyvateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Nabyvatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.
 7. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon Nabyvatele, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané produktů, licenční cenu, osobu Nabyvatele, způsob úhrady licenční ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem licenční smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení Nabyvatele o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 8. Neprodleně po obdržení objednávky pošle Poskytovatel Nabyvateli automatický email o potvrzení objednávky na emailovou adresu Nabyvatele. Potvrzení objednávky se považuje za uzavření smlouvy.
 9. Všechny objednávky přijaté Poskytovatelem jsou závazné. Nabyvatel může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Poskytovatelem, a to na kontaktní emailovou adresu Poskytovatele. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Poskytovatelem. Pokud je takto zrušena objednávka produktu, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy, má Poskytovatel nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s licenční smlouvou vynaložil.
 10. Licenční smlouva mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem je uzavřena:
  a) potvrzením o přijetí objednávky poslané Poskytovatelem na emailovou adresu Nabyvatele,
  b) zaplacením licenční ceny, nastane-li dříve než skutečnost dle bodu a).
 11. Vymezení licence. Poskytovatel uděluje Nabyvateli licenci, která je:
  a) časově a místně neomezená
  b) nevýhradní, tzn. Poskytovatel mu právo poskytovat tutéž licenci 3. osobě
  c) omezena jen na užití pro osobní potřeby Nabyvatele, tzn. Nabyvatel není oprávněn produkt převádět na 3. osoby, ani kopírovat, rozmnožovat, či jinak upravovat. Porušení tohoto pravidla bude stíháno civilní i trestněprávní cestou.
 12. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Poskytovatele při uvedení ceny produktů v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Poskytovatel povinen dodat Nabyvateli produkt za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Nabyvateli bylo zasláno potvrzení přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. Poskytovatel upozorní Nabyvatele, pokud cena uvedená u produktů v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Nabyvatel nesouhlasí se zvýšením ceny, Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od licenční smlouvy.
 13. Nabyvatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání licenční smlouvy. Náklady vzniklé Nabyvateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením licenční smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí Nabyvatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

III. Cena za licenci , platební podmínky a dodání produktů

 1. Cenu produktů a případné související poplatky dle licenční smlouvy může Nabyvatel uhradit Poskytovateli následujícími způsoby:
  a) bezhotovostně převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený v zálohové faktuře zaslané Nabyvateli (dále jen „účet Poskytovatele“),
  b) bezhotovostně na účet Poskytovatele prostřednictvím platební brány.
 2. Platba produktů je možná v českých korunách (Kč).
 3. Případné další platby Nabyvatele v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny produktů jsou uvedeny v internetovém obchodě, v objednávce a budou uvedeny v potvrzení objednávky. Pokyny pro bezhotovostní platbu budou Nabyvateli sděleny v potvrzení objednávky.
 4. Společně s licenční cenou je Nabyvatel povinen zaplatit Poskytovateli také náklady spojené s balením a dodáním produktů ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále licenční cenou i náklady spojené s dodáním produktů.
 5. V případě bezhotovostní platby je Nabyvatel povinen uhrazovat licenční cenu produktů společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Nabyvatele uhradit licenční cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele.
 6. Produkty budou dodány na emailovou adresu Nabyvatele uvedenou v objednávce.
 7. Poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě licenční smlouvy Nabyvateli fakturu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví Poskytovatel Nabyvateli po uhrazení ceny produktů a zašle jej spolu s licenční smlouvou a těmito podmínkami v elektronické podobě na emailovou adresu Nabyvatele nebo současně s produktem.
 8. Nabyvatel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

IV. Odstoupení od smlouvy

 1. Nabyvatel – spotřebitel (v tomto článku dále jen „spotřebitel“) byl před odesláním objednávky Poskytovatelem informován, že nemá v souladu s ustanovením § 1837 písm. l) občanského zákoníku právo od licenční smlouvy odstoupit. Nabyvatel s tímto postupem souhlasí, což stvrzuje odesláním objednávky.

V. Garance

 1. Poskytovatel odpovídá Nabyvateli za to, že mu dodá produkty a licenci k nim v množství a druhu produktu, jak je uvedeno v nabídce produktů a ceníku.
 2. Nabyvatel bere na vědomí, že:
  a) že Samoobsluha není právní službou a ani ji nenahrazuje.
  b) informace obsažené v produktech vychází z právního stavu v době vydání produktu
  c) Poskytovatel ani autor nenesou odpovědnost za dostavení se výsledku, protože nemohou ovlivnit zda Nabyvatel dodrží postup uvedený v produktech.
  d) Poskytovatel neodpovídá za ztrátu způsobenou nedodržováním instrukcí
  e)Poskytovatel neodpovídá za nefunkčnost platební brány či jiný výpadek služeb 3. osob.

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Nabyvatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Poskytovatel jakožto správce osobních údajů učinil před vydáním těchto obchodních podmínek oznámení k Úřadu pro ochranu osobních údajů o tom, že hodlá zpracovávat osobní údaje a je zde zaregistrován.
 3. Nabyvatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, emailová adresa, telefonní číslo  (dále společně jen jako „osobní údaje“).
 4. Nabyvatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z licenční smlouvy. Nezvolí-li Nabyvatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Nabyvateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření licenční smlouvy.
 5. Nabyvatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.
 6. Zpracováním osobních údajů Nabyvatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Nabyvatel souhlasí s tím, že Poskytovatel může předat osobní údaje spolupracujícím osobám.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 8. Nabyvatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 9. V případě, že by se Nabyvatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Nabyvatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  a) požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  b) požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 10. Požádá-li Nabyvatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 11. Nabyvatel je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to podáním adresovaným Poskytovateli na emailovou adresu lucie@radkovicova.cz.

VII. Posílání obchodních sdělení (newsletterů) a ukládání cookies

 1. Nabyvatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se produktům, službami, nebo podnikem Poskytovatele na emailovou adresu Nabyvatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem na emailovou adresu Nabyvatele.
 2. Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti používá Poskytovatel pro provoz Samoobsluhy tzv. cookies – malé textové soubory, které jsou při návštěvě eshopu uloženy v počítači návštěvníka eshopu pro uchovávání a příležitostné sledování pohybu návštěvníků v eshopu. Zakliknutím informace o používání cookies na úvodní stránce návštěvník souhlasí s používáním cookies. Návštěvník nemusí udělit souhlas s používáním cookies, v takovém případě však Poskytovatel nemůže zaručit plnou funkčnost Samoobsluhy.

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany mohou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na emailovou adresu uvedenou Nabyvatelem v objednávce, resp. na adresu Poskytovatele lucie@radkovicova.cz.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený licenční smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. V této Dohodě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak.
 3. V případě, že jsou tyto obchodní podmínky k dispozici pro Nabyvatele ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Poskytovatel v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.
 4. V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 5. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření licenční smlouvy jsou patrné z internetového obchodu.
 6. Poskytovatel je oprávněn k udělování licencí k produktům na základě živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz). Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na produktů a bezpečnost produktů provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.
 7. Případné stížnosti vyřizuje Poskytovatel prostřednictvím kontaktního e-mailu, nebo kontaktního telefonu. Poskytovatel není ve vztahu ke Nabyvateli vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
 8. Obsah Samoobsluhy, všechny na nich uvedené materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a obsah v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení Samoobsluhy a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy Poskytovatele a/nebo 3. osob. Obsah nesmí být Nabyvatelem a čtenářem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen, ani použit žádnou třetí stranou, k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele. Zejména je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné v internetovém obchodě. Při nerespektování tohoto zákazu bude Poskytovatel postupovat zejména v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, produktů, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
 9. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Nabyvatel nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 10. Licenční smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí licenční smlouvy a obchodních podmínek Nabyvateli nejsou tímto jakkoli dotčena.
 11. V případě dotazu k obchodním podmínkám a licenční smlouvě poskytne Poskytovatel Nabyvateli ochotně veškeré potřebné informace na lucie@radkovicova.cz.
 12. Poskytovatel si ve smyslu § 1752 občanského zákoníku vyhrazuje oprávnění tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit.
 13. Nabyvatel a Poskytovatel se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Okresního soudu pro Prahu 5, resp. Městského soudu v Praze.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2017