Smlouvy


 


zapeklité dokumenty, které vás a váš byznys posunou buď do výšin, nebo do pekel

Podnikatelé, zejména začínající, často tápou, jak sepsat smlouvu, co má obsahovat, zda je možné ji podepsat elektronicky a jak její plnění vymáhat. Sepsala jsem otázky, které mi obvykle v souvislosti se smlouvami kladete, a odpovědi na ně. Získáte tak rychlý přehled o tom, proč jsou smlouvy důležité, jak je sepisovat a jakými různými způsoby vám mohu se smlouvami pomoci.

Jdu do podnikání s kamarádem, kterému věřím. Potřebuji smlouvu?

Určitě. Byznys je zásadní věc. Není to jen o kamarádství, které se notabene vaším společným podnikáním prověří. Je to o pravidlech, jež nutně potřebujete a podle nichž budete uskutečňovat svou vizi. Smlouva má obsahovat jasná pravidla spolupráce, zejména kdo a co přináší do podnikání, kdo bude mít jaké povinnosti, jak se bude dělit zisk, zda se bude vyplácet hned, nebo se bude reinvestovat do firmy. Více si můžete přečíst mém článku o podnikání s kamarádem.

Jak poznám, jakou smlouvu potřebuji?

Obecně řečeno, bude to smlouva, která nejvíce odráží vaše potřeby. Až ji budete sepisovat, podívejte se nejdříve do občanského zákoníku. Ten totiž obsahuje nejčastěji používané typy smluv, jež vznikly díky opakovanému a častému užívání v historii a staly se jakýmsi vzorem s podstatnými náležitostmi. Tyto typy smluv jsou upraveny v občanském zákoníku jako jednotlivé kapitolky a naleznete je v § 2055 až § 2893. Pozor, nesmíte zapomenout na obecná ustanovení § 1721 až § 2054! Tady už bude potřeba trochu víc právních znalostí, zvlášť pokud máte zájem sepsat komplikovanější smlouvu, která se bude skládat z několika smluv. Není-li smlouva upravená jako typ v občanském zákoníku, pak platí, že můžete sepsat smlouvu, jakkoli chcete. Máte jedinou limitaci – nesmíte v ní sjednávat něco, co je v rozporu se zákonem. To by byla neplatná. Podtrženo, sečteno, základní pravidlo je nejdřív využít typy smluv v občanském zákoníku, a nejsou-li, tak psát smlouvu podle vlastních pravidel a selského rozumu.

Co by měla obsahovat každá smlouva?

Za prvé by měla smlouva obsahovat jasná a pokud možno co nejvíce detailně popsaná pravidla, jak se bude spolupracovat. Jedině tak jste schopni posoudit, zda strany plní, co se zavázaly plnit, nebo ne. Není nic horšího, než když po čase, zejména v okamžiku, kdy se se smluvním partnerem rozhádáte, vezmete smlouvu do ruky a kvůli tomu, že je příliš neurčitá, z ní nevíte nic. Neumíte posoudit, zda váš partner poskytl plnění, které měl, a zda mu máte za to vyplatit odměnu či podíl na zisku v plné nebo částečné výši apod. Za druhé by měla smlouva obsahovat opatření pro případ, že někdo pravidla poruší/nedodrží. Jasná pravidla, to je základ, jenž platí pro jakoukoli smlouvu. Za třetí by měla smlouva obsahovat podstatné náležitosti smluvního typu, jak jsme si řekli v odpovědi na předchozí otázku.

Jak podepsat smlouvu? Je to možné elektronicky? Co to vlastně znamená? A co datová schránka?

V dnešní době lze už smlouvu uzavřít (podepsat) elektronicky a tato forma je postavena naroveň písemné. Nový občanský zákoník přímo stanoví, že písemná forma je zachována při právním jednání učiněném elektronickými prostředky, které umožní zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. Existuje několik způsobů, jak uzavřít smlouvu elektronicky. Seřadila jsem je od nejméně garantované identity osoby a obsahu jednání až po úplně garantovanou identitu obsahu a jednání.

 1. Prostá e-mailová komunikace bez elektronického podpisu – Je nejčastější. Běžně má podobu několika vyměněných e-mailů mezi potenciálním klientem a potenciálním dodavatelem a končí e-mailem, v němž klient celé zadání odsouhlasí. V tomto případě je identita nejméně garantovaná. Čím více e-mailů si vyměníte, a nejlépe ještě učiníte další faktické úkony dle smlouvy, tím víc je identita dána a soud takto uzavřenou smlouvu jako důkaz akceptuje.
 2. E-mailová komunikace s elektronickým podpisem – Není příliš častá. Používá se v rámci dlouhodobých smluvních vztahů mezi určitými osobami. Elektronický (prostý) podpis je soubor (certifikát), který si vygenerují vzájemně komunikující osoby a společně ho uznají jako podpis. Ten pak v e-mailové komunikaci používají (např. pgp soubor). Z hlediska důkazní síly je vyšší než v bodě 1).
 3. E-mailová komunikace se zaručeným elektronickým podpisem – Častá v určitých kruzích. Zaručený elektronický podpis je opět certifikát, ale s tím rozdílem, že je vydaný uznanou certifikační autoritou (např. PostSignum, I.CA). Ta garantuje, že tento certifikát náleží jen a jen fyzické osobě, které byl tento certifikát vydán, a současně garantuje, že obsah e-mailu nebyl změněn. Zaručený elektronický podpis tak má vyšší váhu ohledně určení totožnosti osoby a obsahu než pouhý elektronický podpis. Smlouva podepsaná tímto podpisem je neprůstřelná. Zřízení elektronického zaručeného podpisu stojí cca 500 Kč ročně.
 4. Komunikace datovou schránkou – Dnes se datová schránka používá nejen pro komunikaci s úřady, ale lze ji použít i na běžnou obchodní komunikaci mezi firmami (za příplatek). Z uvedených způsobů je garance identity osoby a obsahu nejvyšší. Nevýhodou jsou vyšší náklady oproti zaručenému elektronickému podpisu. Proto se hodí pro situace, kdy se na této komunikaci dohodnete s více soukromými osobami.

Máme ústně uzavřenou smlouvu. Musím dodržovat její povinnosti? Kdy musím mít smlouvu písemnou?

Ano, smlouva ústní má stejnou právní sílu jako smlouva písemná nebo elektronicky uzavřená. Zásadní rozdíl je však v její vymahatelnosti. U ústní smlouvy neexistuje žádný důkaz o tom, co, jak, kdy a dokdy bylo sjednáno, a tím pádem domoci se plnění z ústní smlouvy je problematické, kolikrát nemožné. Proto doporučuji smlouvy sepisovat. Navíc některé smlouvy se musí ze zákona povinně uzavřít písemně, např. smlouva o převodu nemovitosti.

Co když druhá strana neplní smlouvu?

Za prvé je vhodné začít se smluvní stranou komunikovat, vyjasnit si důvody a pokračovat dál. Za druhé, pokud je smluvní strana nečinná, nekomunikuje, bude potřeba poslat jí výzvu k plnění a podle povahy situace příp. i stanovit dodatečnou lhůtu k plnění, s upozorněním na následky neplnění. Za třetí, jestliže ani předchozí dva kroky nepomohly k tomu, aby smluvní strana plnila, je na místě neztrácet čas a obrátit se na mě, poslat mi podklady, jež máte. Posoudím je a navrhnu vám další postup. V 90 % případů pomůže k nápravě situace výzva advokáta, kterou činím jako první krok.

Podle jakého práva máme sepsat smlouvu?

Pro určení rozhodného práva, tedy práva, jímž se smlouva řídí, existují právní pravidla, která poměrně dobře odráží logické uspořádání věcí. Jsou-li strany smlouvy i předmět plnění v ČR, nemá smysl věc komplikovat a smlouvu sepište podle práva ČR. Jiná situace nastává, pokud má smlouva mezinárodní prvek, tj. smluvní strana, předmět plnění nebo jiná podstatná skutečnost jsou v různých státech. To pak nastupují pravidla mezinárodního práva soukromého, jež určí, jaké právo použít. Např. jde-li o smlouvu týkající se nemovitosti, použije se právo státu, v němž tato nemovitost leží. Jestliže by právo určené dle pravidel nevyhovovalo vašim potřebám, můžete si ve většině případů zvolit právo státu sami (volba práva). Volba práva musí být vyjádřena výslovně ve smlouvě.

Jsou internetové vzory smluv dobré?

V žádném případě ne. A to z několika důvodů. Za prvé, vzory jsou mnohdy plné chyb nebo jsou neaktuální, takže nesplňují potřebné právní náležitosti. Za druhé, vzory jsou bez právní garance, což znamená, že pokud je použijete a v důsledku toho způsobíte škodu, nesete za ni odpovědnost v plné míře. Naopak pokud máte smlouvu sepsanou advokátem, nese odpovědnost za případnou škodu váš advokát, který je navíc pro takové případy ze zákona pojištěn. Za třetí, pokud si neumíte vzor právně posoudit, nemůžete si být jistí, zda se hodí na vaši situaci. Není totiž kupní smlouva jako kupní smlouva. :-) Čím složitější smlouvu řešíte, tím horší následky použití vzoru očekávejte.

Dobře, potřebuji smlouvu. Říkáte, že ji nemám dělat ze vzoru. Jak to mám tedy řešit? Nemohu utratit balík za každou smlouvu!

V každém podnikání existuje smlouva nebo několik smluv, které jsou zásadní a které jsou méně důležité. Do jaké skupiny konkrétní smlouva spadá, určíte většinou podle hodnoty předmětu smlouvy, délky trvání a zda je smlouva základní kámen vašeho byznysu. Některé smlouvy pak v provozu používáte opakovaně. Jsou to především smlouvy s dodavateli, klienty. Tyto smlouvy nepodceňujte a nechte si je sepsat, nebo alespoň zkontrolovat, právníkem. V mé kanceláři sepsání smlouvy probíhá tak, že na úvodní konzultaci projednáme a upřesníme zadání a podle toho sepíši smlouvu přímo pro vaše potřeby. A bude-li to nezbytné, připravím ji i ve variantním provedení. Rozumím tomu, že se v každodenním provozu musíte věnovat mnoha různým věcem a na právo není čas. Proto vám připravím smlouvu, kterou budete mít po ruce, kdykoli potřebujete. Jediné, co v takové situaci uděláte, je, že ji vytáhnete ze složky ve vašem počítači, doplníte kontaktní údaje nového obchodního partnera, odkliknete nepotřebné varianty – a máte hotovo.

Poslali mi návrh smlouvy a vůbec tomu nerozumím. Co mám dělat?

Rozum velí v žádném případě v takové situaci smlouvu nepodepisovat. Smlouvu mi pošlete, zkontroluji ji, upozorním na nevýhodná ustanovení, navrhnu změnu těchto ustanovení a vše vám vysvětlím. Smlouvě budete pořádně rozumět a budete řádně připraveni učinit rozhodnutí, zda smlouvu podepíšete, nebo nikoli.

Mám omezený rozpočet. Kdy je lepší nechat si smlouvu advokátem sepsat? A kdy ji „jen“ zkontrolovat?

Prosím pěkně, je kontrola smlouvy a kontrola smlouvy. Zatímco v prvním případě lze kontrolu opravdu provést, a to za zlomek času a ceny než sepsání, protože se jedná o jednoduchý, krátký, běžný typ smlouvy dle občanského zákoníku, v druhém případě, tj. u smluv složitých, tvořených na míru, je kontrola smlouvy holý nesmysl. Nelze garantovat kvalitu, a navíc kontrola bude delší a dražší než samotné sepsání. Pokud náhodou tápete, do jaké skupiny smlouva, kterou právě řešíte, patří, pošlete mi zadání a připojte návrh smlouvy. Odpovím vám, co doporučuji, včetně návrhu ceny obou variant.

IT VĚCI

 • tvorba software
 • smlouvy s programátory
 • smlouvy o mlčenlivosti

OCHRANA NÁPADŮ/KNOW-HOW

 • ochrana značky, loga, sloganu, názvu produktu, služby
 • patenty
 • užitné vzory
 • certifikace výrobků
 • kompletní uvedení výrobků na trh

INTERNETOVÉ PRÁVO

 • speciální weby, portály
 • marketingové soutěže

Dost dobrých důvodů, proč nechat smlouvy na Lucii

 1. Na smlouvy jsem expert! Potřebujete sepsat smlouvu v některé z výše uvedených oblastí? Pošlete mi podklady.
 2. Ráda mé klienty příjemně překvapuji a poskytuji víc než jen běžný právní servis, na který jste zvyklí v typické právní kanceláři
 3. Mé ceny platí! Nemám žádné skryté poplatky ani příplatky. Možná najdete jinde nižší ceny, ale zkuste zapátrat v paměti, kolikrát se vám stalo, že to, co na začátku stálo málo, nakonec skončilo jako faktura na vysokou částku.

Chcete více šťavnatých informací?

Přidejte se také k mým odběratelům a získejte plno efektivních rad a tipů pro vás byznys!