Ochranné známky


Vaše značka je krásná, ale zároveň zranitelná věc. Veškeré vaše snažení, píle, čas a peníze, které jste vložili do vymyšlení svého obchodního názvu, loga, sloganu (a dalších), budou k ničemu, pokud je nechráníte. A jak na to? Formou ochranné známky!

Sepsala jsem otázky, které mi obvykle v souvislosti s ochrannými známkami kladete, a odpovědi na ně. Získáte tak rychlý přehled o tom, proč jsou ochranné známky důležité, jak postupovat při jejich registraci a jakými různými způsoby vám může moje kancelář s ochrannými známkami pomoci.

Co je ochranná známka?

Ochranná známka je označení, tvořené slovem, písmenem, číslem, obrázkem či jejich kombinací nebo i tvarem výrobku či jeho obalu, které se vztahuje k určité firmě a používá se k odlišení výrobků nebo služeb od konkurence. Jednoduše řečeno, jsou to loga, slova, slogany, značky. Ochranná známka vzniká zápisem do rejstříku ochranných známek. Není tedy možné přijít jen tak na trh a začít používat u svého názvu ®, pokud jste úspěšně neabsolvovali proces registrace ochranné známky u příslušného úřadu.

Proč potřebuji ochrannou známku?

Ochranná známka má dvě základní funkce: rozlišovací, jež umožňuje identifikaci subjektu, jeho výrobků či služeb na trhu, a ochrannou, která brání třetím osobám používat stejné označení. Je také důkazním prostředkem. Samotným podáním přihlášky získáváte právo přednosti. Znamená to, že žádný jiný subjekt si po datu podání přihlášky nemůže registrovat shodnou ochrannou známku. Pozor, toto právo však neznamená možnost domáhat se na třetí osobě, aby se zdržela registrace shodného označení jako domény nebo jejího užívání, protože ochranná známka požívá ochrany teprve od okamžiku, kdy je registrována. Zápisem ochranné známky do rejstříku nabýváte další práva, a to zejména právo být výlučným vlastníkem ochranné známky, právo používat ochranné označení ® a právo zakázat třetím osobám na trhu bez souhlasu vás jako vlastníka ochranné známky užívat označení shodné nebo podobné při splnění několika zákonných podmínek. Dále je to právo domáhat se zákazu či zrušení registrace shodné nebo zaměnitelné ochranné známky, obchodní firmy či doménového jména.

Kolik ochranných známek potřebuji?

Ze zákona platí, že co přihláška, to jeden druh ochranné známky. Například pokud chcete registrovat jen obchodní firmu (název vaší společnosti), budete podávat jednu přihlášku. Jestliže chcete zaregistrovat obchodní firmu i logo, budete podávat dvě přihlášky. Registrovat můžete i další důležité prvky vaší společnosti – názvy vašich nejprodávanějších výrobků nebo služeb, symboly, které vás odlišují od konkurence. Nejste si jisti, jak co zaregistrovat? Pomohu vám určit, co ochránit a v jakém pořadí, aby postup co nejvíce odrážel vaše zájmy a vaši obchodní strategii.

Jak poznám, že název, který jsem si vymyslel, mohu použít jako ochrannou známku?

V okamžiku, kdy jste si vybrali název vaší společnosti nebo výrobku či služby, měli byste ho předtím, než se rozhodnete pro registraci, zkontrolovat, to znamená provést rešerši ochranných známek. Tím zjistíte, zda už nemá nějaká jiná osoba zaregistrována práva k takové podobě ochranné známky. Rešerši můžete provést sami vyhledáním v databázi ochranných známek, což je online aplikace Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV), nebo s odbornou pomocí ÚPV či advokáta (za poplatek).

Jaké druhy ochranných známek existují?

Slovní, obrazová, kombinovaná, slovní grafická, prostorová, ochranná známka tvořená pouze barvou či kombinací barev. Provedení ochranné známky může být barevné nebo černobílé.

Jak vytvořit dobrou ochrannou známku?

Dobrá ochranná známka obsahuje doopravdy unikátní soubor grafiky, textu či obojího zároveň. Není kopií ani napodobeninou jiné úspěšně zaregistrované známky. Jedná se tedy skutečně o unikátní známku, která byla vytvořena jako originál.

příklady unikátních značek:

 • smyšlené jméno – tvořeno slovy, která nemají žádný význam mimo vaši společnost. Příkladem je Google. Je to smyšlené slovo, a proto se jedná o velice silnou značku.
 • nahodilé jméno – tvořeno slovy, jež jsou užívána jinak, než jaký mají ve skutečnosti význam. Například Apple. Apple (jablko) není slovem, které je běžně spojeno s počítači, což ho činí velice silnou značkou pro počítače. A současně by bylo velice špatnou značkou pro společnost, jež by měla prodávat jablka. :-)
 • sugestivní (navádějící) jméno – tvořeno slovy, která naznačují určité množství nebo vlastnost výrobků či služeb. Slovo by mělo obsahovat nepatrný náznak myšlenky, představivosti, vnímání spotřebitele, aby si mohl učinit závěr o pravé povaze výrobků nebo služeb. Příklady silných sugestivních značek: Citibank (finanční služby), Jaguar (automobil), Playboy (časopis).

Mohu si jako ochrannou známku zaregistrovat můj web? Je to vhodné, když se nejedná o název firmy, ani žádný produkt?

Pro ochrannou známku není nutné, aby se jednalo o název firmy. Ochrannou známkou lze chránit název firmy, logo, název produktu, dokonce i vůni:-) Obecně řečeno, registrovat ochrannou známku je dobré, pokud s tím názvem spojujete určitý konkrétní výdělečný projekt. Proč? Projekt je třeba zatřídit do konkrétních tříd výrobků a služeb, je nutné zvolit trh, na který chcete s projektem jít, podle toho se volí národní/evropská/světová známka a tím pádem i výše poplatků. V rámci těchto tříd je pak potřeba zkoumat, zda už takový nebo podobný název někdo dříve pro danou třídu nezaregistroval. Pokud je název “volný", lze registrovat. Máte-li zájem o nahlédnutí do tříd výrobků a služeb, jsou dostupné v "Třídníku" na ÚPV.

Co není unikátní (a tedy neregistrovatelnou) značkou?

 • popisné jméno – tvořeno slovy, která (1) představují druh, jakost, množství, hodnoty, výrobků nebo služeb či jiných jejich vlastností, (2) se stala obvyklými v běžném jazyce. Další důvody pro nezapsání značky jako ochranné známky si můžete přečíst přímo na tomto odkazu "Zákony pro lidi".

Kdy je ten správný čas zaregistrovat si ochrannou známku?

Registraci ochranné známky je ideální provést od okamžiku, kdy značku fakticky používáte v obchodním styku. Předejdete tak tomu, že někdo jiný začne kopírovat vaši značku a vaši klienti/zákazníci si vás a vašeho konkurenta začnou zaměňovat. Pokud máte potřebu zaregistrovat značku dříve, lze to, ovšem za předpokladu, že jste v dobré víře a značku budete používat v dohledné době, resp. do skončení řízení o registraci.

Co je třída ochranné známky? Jaké třídy mám v přihlášce zvolit?

Pro účely zápisu ochranných známek se výrobky a služby rozdělují do tříd (celkem 45 tříd, z nichž 34 je pro výrobky a 11 pro služby). Každá třída obecně znamená obor, do něhož výrobek či služba patří. Třídy volíte sami podle toho, v jakém oboru chcete značku používat. Výběr třídy není vždy úplně jednoduchý. Nelze říct, že máte službu A, a tím pádem budete v třídě B. Abyste vystihli všechny aspekty značky, budete mnohdy potřebovat zvolit více tříd. Pozor, po podání přihlášky nelze třídy měnit, lze jen zmenšit počet tříd! Se správným zatříděním vám v rámci registrace ochranné známky pochopitelně pomohu.

Kdy mám ochrannou známku registrovat v rámci ČR, v rámci EU a kdy mezinárodně?

Pokud podnikáte pouze na území České republiky, tak doporučuji registraci ochranné známky jen pro území ČR, což se provádí u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Jestliže je přesah vašeho podnikání na území více států Evropské unie, doporučuji provést registraci u orgánu Evropské unie, kterým je Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) sídlící ve španělském Alicante. Má-li vaše podnikání mezinárodní charakter, tak je potřeba vaši ochrannou známku chránit v mezinárodním měřítku. V této variantě se ochranná známka přihlašuje cestou Úřadu průmyslového vlastnictví u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) sídlící ve švýcarské Ženevě.

Jaké jsou správní poplatky za registraci ochranné známky?

Správní poplatek za podání přihlášky ochranné známky činí:

 • národní ochranná známka (ČR) – základní poplatek 5 000 Kč a zahrnuje max. 3 třídy výrobků a služeb. V případě, že je nutno značku zatřídit do vyššího počtu tříd, zvyšuje se poplatek o 500 Kč za každou další třídu navíc.
 • ochranná známka (pro celé území EU) – základní poplatek 900 EUR a zahrnuje 3 třídy výrobků a služeb. V případě, že je nutno značku zatřídit do vyššího počtu tříd, zvyšuje se poplatek o 150 EUR za každou další třídu navíc.
 • mezinárodní ochranná známka (takto lze zaregistrovat přihlášenou nebo zapsanou národní ochrannou známku do 80 členských zemí Madridské dohody) – základní poplatek 653 CHF a 73 CHF za každou zemi, do níž je zápis požadován.

Necháte-li se v řízení o registraci ochranné známky zastupovat advokátem, je nutné připočíst odměnu advokáta.

Jak dlouho trvá řízení o registraci ochranné známky?

Průměrná doba řízení (za předpokladu, že se neobjeví žádné významnější komplikace), od podání přihlášky ochranné známky do jejího zápisu do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví, trvá cca 6–15 měsíců.

Co se děje poté, co je moje přihláška ochranné známky doručena Úřadu průmyslového vlastnictví?

Začne běžet registrační řízení. Úřad průmyslového vlastnictví přezkoumá formální a věcnou stránku vaší přihlášky. Je-li vše v pořádku, přihlášku zveřejní ve Věstníku ÚPV, kde k ní mohou být podávány připomínky a námitky třetími osobami. Pokud se nevyskytne ani zde zádrhel, tak vámi podaná přihláška ochranné známky bude úspěšně zaregistrována.

Co to znamená, když Úřad průmyslového vlastnictví přihlášku odmítne nebo zamítne?

Odmítne – znamená, že nebyly splněny formální náležitosti přihlášky, a to ani na dodatečnou výzvu úřadu, např. nezaplacení správního poplatku. Zamítne – znamená, že nebyly splněny věcné náležitosti přihlášky, např. vámi navrhovaný název je shodný, podobný či zaměnitelný s dříve zaregistrovanou ochrannou známkou.

Ochrannou známku mám zaregistrovanou, přišlo mi osvědčení o registraci ochranné známky. Co teď?

Díky osvědčení o registraci ochranné známky máte v rukou dokument, který osvědčuje, že je ochranná známka řádně zaregistrována a že z toho plynou vaše výlučná vlastnická a užívací práva k této známce. Platnost ochranné známky je 10 let. Pozor, lhůta platnosti se počítá ode dne podání přihlášky (nikoli ode dne doručení osvědčení)!

Co znamenají symboly ™ a ℠, jak se liší od symbolu ® a odkdy je mohu začít používat?

 • Trade Mark – neregistrovaná značka pro produkt,
 • Service Mark ℠ – neregistrovaná značka pro služby,
 • Registrovaná ochranná známka ® – lze použít od okamžiku doručení osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek.

Platí ochranná známka napořád?

Ochranná známka má platnost 10 let. Pozor, lhůta platnosti se počítá ode dne podání přihlášky (nikoli ode dne doručení osvědčení)! Zápis ochranné známky se na žádost vlastníka ochranné známky obnoví, a to vždy na dalších 10 let. Žádost o obnovu zápisu ochranné známky se podává nejdříve 12 měsíců před skončením doby platnosti.

Zjistil jsem, že někdo bez mého povolení používá moji ochrannou známku. Co s tím?

V prvé řadě je třeba danou osobu předžalobní výzvou upozornit na toto protiprávní jednání a doložit, že daná ochranná známka je ve vašem vlastnictví a registrována u příslušného úřadu. Dále případně vyčíslit škodu, která vám neoprávněným užíváním ochranné známky třetí osobou vznikla, a tuto náhradu škody po této osobě nárokovat. Nepodaří-li se věc vyřešit mimosoudně, pak nezbývá než vymáhat svá práva soudní cestou, a tedy podat žalobu.

Obdržel jsem předžalobní výzvu k upuštění od užívání ochranné známky a zaplacení náhrady škody. Co s tím?

Nejdříve by bylo vhodné skutečně upustit od neoprávněného užívání ochranné známky, protože pokračováním neoprávněného užívání může vlastníkovi ochranné známky narůstat škoda, kterou si může posléze po vás nárokovat. Následně je nutné s vlastníkem známky komunikovat a celou záležitost s ním ideálně smírně vyřešit, pokud možno ještě v mimosoudním stádiu.

Proč si mám najmout advokáta pro registraci ochranné známky?

Podání přihlášky ochranné známky vypadá na první pohled jednoduše, ale ve skutečnosti tomu tak není. Pravdou je, že velké procento přihlášek, které si podnikatelé podávají sami bez pomoci advokáta, skončí zamítnutím nebo nakonec povoláním odborníka. Zhruba polovina registrací ochranných známek, jež dělám, jsou právě přihlášky, které podnikatelé začali sami, v průběhu řízení si nevěděli rady a požádali mě o pomoc. U registrace ochranných známek platí striktní pravidla a termíny, jež je potřeba dodržet. Pokud registrujete ochrannou známku prostřednictvím advokáta, postará se za vás o všechny náležitosti a zajistí veškerou potřebnou komunikaci s úřadem. Odborně provedenou rešerší zároveň zjistí, zda má vůbec význam podávat přihlášku ochranné známky. Může vám tím ušetřit výrazné budoucí náklady.

Dost dobrých důvodů, proč řešit známky s Lucií

 1. Vyřídím registraci vaší ochranné známky odborně a efektivně
 2. Ráda mé klienty příjemně překvapuji a poskytuji víc než jen běžný právní servis, na který jste zvyklí v typické právní kanceláři
 3. Mé ceny platí! Nemám žádné skryté poplatky ani příplatky. Možná najdete jinde nižší ceny, ale zkuste zapátrat v paměti, kolikrát se vám stalo, že to, co na začátku stálo málo, nakonec skončilo jako faktura na vysokou částku.

Obecně platí, že v průběhu registračního řízení může nastat potřeba dodatečných právních služeb (vyjádření k námitkám apod.), což znamená dodatečnou fakturu.
Ode mě dodatečnou fakturu nedostanete, protože veškeré úkony během řízení máte již zahrnuty v ceně přihlášky.

Chcete více šťavnatých informací?

Přidejte se také k mým odběratelům a získejte plno efektivních rad a tipů pro vás byznys!