Podmínky použití webu a informace pro klienty – spotřebitele


JUDr. Lucie Radkovičová, advokátka - Next Legal s.r.o.
evid.č. ČAK: 13038
IČO: 28945999, DIČ: CZ28945999 
se sídlem Radlická 505/58
150 00 Praha 5, Česká republika

provozující advokátní kancelář se specializací na IT právo, internetové právo a ochranu know-how,
provozující webové stránky advokátní kanceláře www.radkovicova.cz
(dále jen „advokátní kancelář„)

vydává tímto tyto podmínky použití webu:

1. Advokátní kancelář zařizuje dle pokynů klienta, jeho jménem a na jeho účet za úplatu konkrétní právní služby, zejména:
a) vypracování návrhů, smluv a jiných právních dokumentů
b) poskytuje klientovi právní asistenci
c) kontroluje klientem vypracované návrhy smluv, podání a jiných právních dokumentů
d) poskytuje krátké právní rady
e) informuje klienta o stavu věci
f) zajišťuje odborné poradenství.

2. Advokátní kancelář poskytuje právní služby v souladu se zákonem č. 85/1996 sb., o advokacii, v platném znění.

3. Advokátní kancelář poskytuje své služby na základě písemných objednávek, s tím, že za závazné jsou považovány i objednávky učiněné e-mailem a zprávou v zabezpečeném online systému.

4.Klient hradí advokátní kanceláři za objednané práce odměnu dle platného ceníku (ceník obdrží klient na vyžádání). Advokátní kancelář si vyhrazuje právo započít s plněním svých závazků až po úhradě odměny, resp. připsání odměny na bankovní účet advokátní kanceláře.

5. Dle povinnosti uložené zákonem č. 534/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, advokátní kancelář tímto informuje klienty – spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátní kanceláří a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (více na www.cak.cz).

V Praze dne 1.1.2018