Pravidla ochrany osobních údajů


JUDr. Lucie Radkovičová, advokátka - Next Legal s.r.o.
evid.č. ČAK: 13038
IČO: 28945999, DIČ: CZ28945999 
se sídlem Radlická 505/58
150 00 Praha 5, Česká republika

provozující advokátní kancelář se specializací na IT právo, internetové právo a ochranu know-how,
provozující webové stránky advokátní kanceláře www.radkovicova.cz
a zpracovávající osobní údaje klientů (dále také „správce„)

vydává tyto pravidla ochrany osobních údajů:

1. Informace o klientech jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Správce veškeré údaje získané od klientů užívá výhradně pro vnitřní potřebu advokátní kanceláře a pro plnění svých povinností vůči klientovi a neposkytuje je bez souhlasu klienta třetím osobám.

3. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, webové stránky, datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále jen „osobní údaje“).

4. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytování právních služeb a pro účely vedení uživatelského účtu v online zabezpečeném systému (dále jen „online systém„) dostupném na www.radkovicova.cz. Nezvolí-li klient jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení klientovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o poskytování právních služeb.

5. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci do online systému, ve svém uživatelském účtu v online systému, při objednávce provedené v kontaktním formuláři, v online systému na www.radkovicova.cz nebo emailem uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích. V případě, že má klient zřízen uživatelský účet v online systému, je povinen v uživatelském účtu udržovat své osobní údaje aktuální sám.

6. Zpracováním osobních údajů klienta může správce pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9. V případě, že by se klient domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

– požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

– požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10. Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci předat. Správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. Správce je registrován v registru vedeném u Úřadu pro ochranu osobních údajů pro účely zpracování osobních údajů pod evid. č. : 00052073.

12. Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti používá správce pro provoz webových stránek tzv. cookies - textové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek uloženy v počítači návštěvníka webových stránek pro uchovávání a příležitostné sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Zakliknutím informace o používání cookies na úvodní stránce návštěvník souhlasí s používáním cookies. Návštěvník nemusí udělit souhlas s používáním cookies, v takovém případě však advokátka nemůže zaručit plnou funkčnost webové stránky.

V Praze dne 1.1.2018