Namísto Safe Harbour přichází Privacy Shield. Lepší ochrana osobních údajů mezi EU a USA

 

Dne 12. července 2016 byl Evropskou komisí a vládou USA dojednán nový štít EU–USA na ochranu soukromí (Privacy Shield). Jeho účelem je přinést solidnější ochranu osobních údajů poskytovaných přes Atlantik. V rámci tohoto štítu mají být lépe chráněni občané EU. Palčivou otázkou bylo masové sledování osobních údajů americkými bezpečnostními složkami, a to bez jasných limitů či kontroly. Nejdůležitější body tohoto štítu tedy jsou přísnější a lépe vymahatelné normy, ochrana proti přístupu vládních orgánů k osobním údajům, a v neposlední řadě možnosti nápravy, které mohou fyzické osoby využít v případě stížnosti. Tento štít zajistí, že USA budou nadále patřit mezi státy, do kterých budou údaje ze členských států EU moci proudit bez dalších omezení.  

Proč byl nový systém přijat?

Ochranný štít EU–USA nahrazuje původní rámec Safe Harbour (Bezpečný přístav), který byl rozhodnutím Soudního dvora ze dne 6. října 2015 ve věci Schrems prohlášen za neplatný.

EU - USA štít obsahuje především tyto principy

  • Bude vytvořen seznam amerických společností účastnících se štítu, který povede Ministerstvo obchodu USA a bude kontrolovat, zda se tyto společnosti řídí pravidly. Jakmile se společnosti s rámcem seznámí a aktualizují svoji politiku ochrany soukromí, budou se počínaje 1. srpnem moct nechat zapsat do seznamu.
  • Stanoví se jasná ochranná opatření, povinnosti a mechanismy dohledu pro americké úřady v rámci jejich přístupu k osobním údajům. Nově se pro Evropany zavádí možnost přímé nápravy. Osoby, které se cítí dotčeny v oblasti národní bezpečnosti USA, se mohou obrátit přímo na ombudsmana v rámci Ministerstva zahraničních věcí USA.
  • Možnosti obrany občanů Evropské Unie před zneužitím osobních údajů v USA se výrazně rozšíří.
  • Evropská komise a Ministerstvo obchodu USA za účasti národních zpravodajských odborníků z USA a z evropských orgánů pro ochranu osobních údajů bude provádět společný roční přezkum fungování ochranného štítu.

Jaké budete mít možnosti nápravy?

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje byly zneužity, budete mít tyto možnosti nápravy:

  • Obrátit se přímo na společnost, která s údaji pracovala: Toto je standardní první krok. Pokud se takto problém nevyřeší, přistupte k dalším krokům.
  • Podat stížnost na domácí orgán ochrany osobních údajů: Tento orgán postoupí stížnost americkému Ministerstvu obchodu, které odpoví do 90 dnů, nebo postoupí Federální obchodní komisi (FTC), pokud Ministerstvo samo není schopné věc vyřešit.
  • Využít bezplatné možnosti alternativního řešení sporu: Dotčené osoby se mohou obrátit na orgány pro ochranu údajů ve svém domovském státě, které ve spolupráci s americkou Federální obchodní komisí dohlédnou na to, aby stížnosti občanů EU byly prošetřeny a vyřešeny.

 

  • Bezplatné rozhodčí řízení: Rozhodčí řízení je poslední možností. Probíhá prostřednictvím Panelu ochranného štítu, což je mechanismus řešení sporů, který vydává rozhodnutí závazné i pro americké společnosti. Takto je zajištěno, že každá stížnost bude projednána a dočkáte se nápravy. Nesporné výhody tohoto Panelu tkví i v tom, že je vše zdarma, osvobozeni jste dokonce i od poplatků za překladatele či tlumočníka, a účastnit se můžete i prostřednictvím video-konferencí.

 

V případech týkajících se národní bezpečnosti se obraťte přímo na ombudsmana v rámci Ministerstva zahraničních věcí USA.

Kdy a jak začně systém fungovat?

Dokument reflektující požadavky štítu EU - USA pod názvem „Rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany“ byl dne 12.7.2016 předložen členským státům, a vstoupí tak automaticky v platnost. Na straně USA začne Ministerstvo obchodu USA štít uvádět do provozu. Jakmile se společnosti s rámcem seznámí a aktualizují svoji politiku ochrany soukromí, budou se počínaje 1. srpnem moci certifikovat u Ministerstva obchodu a nechat zapsat do seznamu společností účastnících se štítu. Souběžně s tím Komise vydá krátkého průvodce pro evropské občany, ve kterém vysvětlí dostupné opravné prostředky pro případ, kdy fyzická osoba usoudí, že její osobní údaje byly použity bez ohledu na pravidla ochrany osobních údajů.

Závěrem

Ochranný štít je v oblasti přeshraniční ochrany osobních údajů výrazným krokem dopředu. Americké společnosti i vládní organizace se nyní musí podrobit přísnějším pravidlům i kontrole, což zajistí větší právní jistotu a ochotu ke spolupráci ze strany evropských občanů i společností. Nejvýznamnější je rozšíření ochrany  jednotlivce před zásahy do soukromí a zpřístupnění efektivní nápravy.

 

Zdroje:  

Tisková zpráva Evropské komise z 12. července 2016, stav k 13.7.2016

European commission - Fact sheed, stav k 13.7.2016