Kamery v bytovém domě a právní povinnosti

 

Od 1.1.2016 nemusíte vyžadovat souhlas obyvatel domu s umístěním kamerového systému na některých místech v domě. Rozhoduje povaha místa. Zatímco bez souhlasu obyvatel domu je možné sledování prostor jako jsou sklepy, půdy a vchody do nich, garáže, kočárkárny, kolárny, prostory dopisních schránek, vnější plášť budovy (a jeho bezprostřední okolí), vstupní dveře do domu, vstupní chodby k výtahům a schodištím i výtahy a schodiště, naopak pouze se souhlasem obyvatel dotčených bytů lze sledovat vchodové dveře do bytů.

  

Ochrana před zloději je věčným problémem, který vlastníci bytů řeší. Kamerový systém se zdá jako účinné řešení, které pomůže dopadnout pachatele. Provozování kamerového systému však naráží na pravidla ochrany osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů dříve vyžadoval souhlas každého člena bytového družstva nebo společenství vlastníků jednotek s instalací kamerového systému v domě. Názor Úřadu na tuto problematiku se však neustále vyvíjí.

V lednu 2016 vydal Úřad pro ochranu osobních údajů stanovisko, ve kterém upřesnil pravidla, která musíte při instalaci kamerového systému v bytovém domě splnit. Úřad ve stanovisku zohlednil vlastní dozorové poznatky, stejně jako závěry týkající se kamerových systémů obecně, vyplývající z aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu.

Právní povinnosti při instalaci kamerového systému v bytovém domě

  1. Pouze se souhlasem obyvatel dotčených bytů je možné sledování vchodových dveří do bytů.
  2. Bez souhlasu obyvatel domu je možné sledování ostatních prostor jako jsou sklepy, půdy a vchody do nich, garáže, kočárkárny, kolárny, prostory dopisních schránek, vnější plášť budovy (a jeho bezprostřední okolí), vstupní dveře do domu, vstupní chodby k výtahům a schodištím i výtahy a schodiště.
  3. Souhlas dle bodu 1) lze následně odvolat. Souhlas musí udělit všichni dotčení obyvatelé podle bodu 1), souhlas většiny, tj. usnesení společenství vlastníků jednotek či družstva k realizaci kamerového projektu, není dostačující.
  4. Je nutné umístit informační tabulky u všech vstupů do sledovaných prostor. Informační tabulka musí obsahovat alespoň informaci, že prostor je sledován kamerovým systémem, a dále zde musí být uveden správce – provozovatel kamerového systému.
  5. Doba, po kterou je možné záznamy uchovávat, obvykle nemá přesáhnout 7 dnů, v případě prostor jako jsou garáže, sklepy a kočárkárny pak až 14 dnů. V odůvodněných případech může správce dobu prodloužit.
  6. Správce musí ještě před instalací kamerového systému oznámit toto zamýšlené pořizování kamerového záznamu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Oznámení se provádí online na webu ÚOOÚ vyplněním registračního formuláře. O povinnosti registrace mnoho společenství vlastníků neví, přitom chybějící registrace je sama o sobě důvodem pro uložení pokuty.
  7. Je nutno určit úzký okruh osob, které mají ke kamerovým záznamům přístup a které jako jediné znají hesla, dále vymezit případy, kdy tyto osoby mohou k záznamům přistupovat. Všechny přístupy k záznamům a operace s kamerovými záznamy musí být evidovány, aby bylo zřejmé, kdo, kdy a z jakého důvodu do záznamů nahlížel.

Závěrem

Společenství vlastníků bytových jednotek nebo bytové družstvo by nemělo brát splnění výše uvedených povinností podle zákona o ochraně osobních údajů na lehkou váhu, neboť za jejich nesplnění mu může Úřad pro ochranu osobních údajů uložit pokutu až do výše 5 miliónů korun.

Vedle povinností o ochraně osobních údajů by měl statutární orgán myslet na to, že musí mít od vlastníků bytových jednotek u společenství vlastníků jednotek, resp. nájemníků u družstva, odsouhlaseny výdaje na samotné pořízení a instalaci kamerového systému v bytovém domě. To se děje formou rozhodnutí nejvyššího orgánu. Toto schválení a potřebná většina se řídí předpisy upravujícími společenství vlastníků jednotek, respektive bytového družstva, a stanovami.

Zdroj: Stanovisko č.1/2016 Úřadu pro ochranu osobních údajů

Chcete pořídit kamerový systém do vašeho bytového domu a nejste si jisti všemi svými povinnostmi? Kontaktujte nás!