Marketingová soutěž: Jak je to s placením daně z výhry

 

V předchozím článku Výhra v marketingové soutěži: Kdy se zdaňuje a kdy ne jsem psala o tom, že existují 3 vodítka pro určení, zda výhra v dané marketingové soutěži podléhá zdanění či nikoli.

V dnešním příspěvku se budu věnovat soutěži, jejiž výhra podléhá zdanění, a popíši postup zdanění a placení výhry vč. podání příslušných hlášení.

 

JE-LI VÝHERCEM FYZICKÁ OSOBA - SPOTŘEBITEL

Sazba daně

Výhra v marketingové soutěži, která přesáhne částku 10 000 Kč, je zdanitelným příjmem, který podléhá srážkové dani ve výši 15 %. Je přitom nerozhodné, zda se jedná o příjem peněžitý, či nepeněžitý.

Je-li výhra peněžitá, je základem daně vyplácená částka. Je-li výhra nepeněžitá, je základem daně cena určená podle zákona o oceňování majetku (včetně DPH). Nejčastějším určením je cena obvyklá. Zjištění výše ceny obvyklé je nutno zdokumentovat a založit pro případ kontroly finančního úřadu. Jako důkaz ve většině jednoduchých případů obstojí doklad o poptání ceny stejného zboží na 3 místech ve stejné lokalitě a ve stejném období.

Srážka a odvod daně

Daň je povinen srazit a odvést místně příslušnému finančnímu úřadu plátce příjmu, tedy osoba, která na vlastní náklad vyplácí výherci výhru (pořadatel soutěže). V případě nepeněžité výhry nelze fakticky daň srazit. Proto se odvod daně provádí tak, že vedle vyplacení nepeněžité výhry výherci uhradí plátce ze svých zdrojů i daň, která z dané výhry měla být sražena. Takto odvedená daň je uznávána jako daňový náklad.

Plátce daně je povinen srazit daň v okamžiku výplaty výhry výherci a do konce následujícího kalendářního měsíce je povinen ji odvést svému místně příslušnému finančnímu úřadu. Pokud plátce daně nesplní svou povinnost provést srážku daně a odvod daně, bude na něm tato daň vymáhána jako jeho daňový dluh.

Podání vyúčtování

Se samotnou srážkou ani odvodem daně není spojena povinnost předkládat daňové přiznání či hlášení, ledaže by výhra byla vyplácena nerezidentovi. Do konce března následujícího kalendářního roku je však plátce povinen zahrnout tuto srážkovou daň do vyúčtování srážkové daně a podat ho místně příslušnému finančnímu úřadu. Vyúčtování se posílá datovou schránkou ve formátu xml (platí pro všechny plátce nebo jejich zástupce, kterým byla datová schránka zpřístupněna a nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem).

 

JE-LI VÝHERCEM PODNIKATEL

 

Obdrží-li výherce fyzická osoba - podnikatel výhru do částky 10 000 Kč, je tato výhra ze zákona osvobozena od daně z příjmů. U výhry nad tuto částku se rozlišuje, zda výhru vyhraje fyzická osoba v souvislosti s podnikáním či nikoli. Je-li výhra v souvislosti s podnikáním (např. vybavení ordinace),  platí, že výhru zdaňuje přímo výherce fyzická osoba v rámci svého daňového přiznání v části týkající se příjmů ze samostatné činnosti. Není-li výhra v souvislosti s podnikáním, platí výše uvedený postup pro zdanění výher spotřebitelů. 

Zákon o daních z příjmů neobsahuje žádné speciální ustanovení týkající se zdaňování výher u výherců právnických osob. To znamená, že se bude postupovat podle obecných ustanovení. Tedy že výherce právnická osoba zdaňuje výhru v rámci svého daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Výhru účtuje do výnosů. U právnických osob neexistuje žádné osvobození výher. Na výhry právnických osob se nevztahuje povinnost pořadatele soutěže zdanit výhru srážkovou daní ani žádná jiná daňová povinnost související s výhrou.

 

Lze shrnout, že existují dva postupy pořadatele podle typu výherce. Je-li výhercem fyzická osoba, která výhru používá pro své soukromé potřeby (typicky spotřebitel), platí, že pořadatel (plátce daně) srazí 15% srážkovou daň z výhry podléhající zdanění srazit, a to ke dni výplaty výhry, odvede ji do konce následujícího kalendářního měsíce svému místně příslušnému finančnímu úřadu a do konce března následujícího kalendářního roku podá vyúčtování srážkové daně. Je-li výhercem fyzická osoba - podnikatel, který používá výhru pro své podnikání, nebo právnická osoba, platí, že výhru zdaňuje přímo výherce a pořadatel soutěže ohledně výhry žádné daňové povinnosti nemá. Zatímco u výherce fyzické osoby platí osvobození pro výhry do částky 10 000 Kč, u výherce právnické osoby takové osvobození neplatí.

 

Zdroj: § 2 odst. 1, §4 odst. 1 písm. f), § 4 odst. 1 písm. f) bod 3, §10 odst. 1 písm. h),ch), § 17 odst 1, § 22 odst. 1 písm. g) bod 8., §24 odst. 2 písm. u), §36 odst. 2 písm. k), l) §38d) odst. 3 zákona o daních z příjmů, § 137 odst. 2) daňového řádu, loterijní zákon.

marketingove-souteze