Kmenové listy v s.r.o. Novinka, o které se zatím moc neví. Jak to funguje?

Jednou z významných novinek, které přinesl zákon o obchodních korporacích do právní úpravy společnosti s ručením omezeným, a o které se zatím moc neví, je možnost, aby podíl společníka v této společnosti byl představován kmenovým listem. Pojďme si říct co to kmenový list je, kdy je vhodný a jak to vlastně funguje.

Co je to kmenový list?

Kmenový list je neomezeně převoditelný cenný papír na řad. Což mimo jiné znamená, že je na něm napsáno jméno společníka. Vlastnické právo k němu se převádí rubopisem a smlouvou (nemusí být písemná) k okamžiku jeho předání. Kmenový list je listina, kterou vydává samotné s.r.o.

Jaké jsou výhody kmenových listů?

Jednodušší a levnější změna osoby společníka v s.r.o., než pomocí smlouvy o převodu podílů. Nevyžaduje se písemná forma, úředně ověřené podpisy, ani souhlas valné hromady, který navíc podle převažujícího výkladu musí být osvědčen ve formě notářského zápisu.

Jak se tedy podíl pomocí kmenového listu převádí? Kmenový list tedy stačí řádně rubopisovat a předat třetí osobě a ústně si dohodnout podmínky, za jakých se kmenový list převádí (byť písemnou smlouvu lze samozřejmě vždy doporučit).

Rubopisovat znamená uvést na zadní straně kmenového listu údaje o tom, kdo převádí a na koho. Jednoznačná identifikace nabyvatele je nezbytnou náležitostí.

Kmenový list se tedy chová v podstatě stejně jako akcie na jméno.

Vzhledem k tomu, že kmenové listy lze vydat také i k některým podílům, mohou si společníci tímto způsobem poměrně flexibilně nastavit své majetkové vztahy a umožnit si, aby určité podíly byly velmi jednoduše a bez omezení převoditelné.

Použití kmenových listů je ideální u různých crowdfundingových projektů, kde je jednoduchost a nekomplikovatelnost převodu podílů jedním z hlavních znaků a výhod tohoto druhu moderního financování.

Jaké jsou nevýhody kmenových listů?

Pro řadu společností může být neomezená převoditelnost neakceptovatelná, neboť by tím ztratily kontrolu nad tím, jakým směrem se bude firma ubírat. Typickým příkladem firem, které nebudou kmenové listy chtít, může být firma, kde společník = jednatel už od začátku ví, že firmu chce osobně rozvíjet a podíl hodlá převést výjimečně nebo v krajním případě. Dále to může být rodinná firma, která si zakládá na zachování rodinné tradice.

Platí pro kmenové listy nějaká pravidla či omezení?

Ano. Kmenový list:

  • nelze vydat jako zaknihovaný cenný papír, tj. vždy musí jít o cenný papír v listinné podobě
  • nemůže být veřejně nabízen nebo přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu, ani na jiném veřejném trhu
  • je možné vydat pouze k podílu, jehož převoditelnost není omezena nebo podmíněna

Co musí kmenový list obsahovat?

Podle § 138 zákona o obchodních korporacích musí kmenový list obsahovat:

  • označení, že se jedná o kmenový list
  • jednoznačnou identifikaci společnosti
  • výši vkladu připadající na podíl
  • jednoznačnou identifikaci společníka
  • označení podílu, k němuž je kmenový list vydán
  • označení kmenového listu, jeho číslo a podpis jednatele nebo jednatelů (podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění)

Kdy lze kmenový list vydat?

Podmínkou pro vydávání kmenových listů je, aby to připouštěla společenská smlouva společnosti. U zakládání nového s.r.o. se je vhodné tuto možnost rovnou vepsat. U již existujících s.r.o. bude nutné společenskou smlouvu změnit a vydání kmenových listů připustit.

Je to správně, když říkám kmenové listy s různými právy a povinnostmi?

Ne. Různá práva a povinnosti lze přidělit k podílům, nikoli ke kmenovým listům. V praxi to vypadá tak, že při zakládání s.r.o. se společníci ve společenské smlouvě dohodnou na více druzích podílů a zároveň stanoví, jaká práva a povinnosti každý druh obsahuje.

Vedle toho se mohou společníci v tomto dokumentu také dohodnout na tom, že jeden společník může vlastnit více podílů, a to i různého druhu. Tím se umožňuje vyšší míra vlastnického rozvrstvení. Ve výsledku to tedy vypadá tak, že společník může mít 3 různé podíly, a tím pádem do ruky dostane 3 kmenové listy. Pokud je kmenových listů mnoho, lze ze zákona vystavit na všechny kmenové listy jednoho společníka jeden hromadný kmenový list.

Proč použít víc druhů podílů? Jaké druhy podílů existují? A na které z takových podílů lze vydat kmenový list a na které nikoli?

Možnost zakotvit ve společenské smlouvě více druhů podílů dává společníkům prostor, aby společnost ještě více individualizovali, zefektivnili a přizpůsobili vlastním potřebám.
Co se týká druhů podílů, rozlišuje se podíl základní a zvláštní.

Základní podíl je takový, se kterým jsou spojena obvyklá práva a povinnosti. Jinými slovy ta práva a povinnosti, která jsou přímo uvedena v zákoně. Typicky je to právo na podíl na zisku a na likvidačním zůstatku, právo převést podíl, právo zastavit podíl, právo hlasovat na valné hromadě.

Zvláštní podíl je takový, který znamená nejrůznější modifikace práv a povinností oproti základnímu podílu. Tyto modifikace mohou postavení společníka zlepšovat, nebo zhoršovat nebo vzájemně kombinovat (ve smyslu něco za něco).

Zákon ponechává poměrně široký prostor pro určení obsahu podílu a lze ji tedy využít v mnoha obměnách. Příkladem zvláštního podílu je přednostní podíl, který už jak z názvu vyplývá, pozici společníka zlepšuje. Takový podíl může obsahovat přednostní právo na rozdělení zisku nebo likvidačního zůstatku, předkupní právo v případě prodeje podílu, podíl spojený se zvláštním hlasovacím právem, právem veta proti usnesení valné hromady nebo právo jmenovat kandidáty na členy statutárního orgánu, z nichž valná hromada konkrétní osobu zvolí.

Dalším příkladem zvláštního podílu je podíl bez hlasovacího práva. Na první pohled se může jevit jako podíl zhoršující postavení společníka, ale jen zdánlivě. Lze ho použít pro situaci, kdy se vyvažuje určitá jiný jiná výhoda, např. vlastník podílu je zároveň jednatelem s.r.o., nebo že vlastník podílu bude hlasovat je o určitých otázkách.

Do třetice to může být podíl zhoršující postavení společníka, který bude například dávat společníkovi práva a povinnosti jako v základním podílu, ovšem jen k závodu, nikoli k celé společnosti. Jakékoli zhoršení postavení společníka ve smyslu odejmutí/osekání jeho práv a povinností, které vyplývají ze základního podílu, je minimálně diskutabilní (kam až sahá smluvní volnost).

Sečteno, podtrženo, když sestavujete druhy podílů, můžete práva a povinnosti různě stanovit, kombinovat, jak vám to nejlépe vyhovuje. I názvy druhu podílů si můžete stanovit podle svého uvážení.

Pojďme na pár příkladů:

Příklad 1

Petr Vopička vlastní ve společnosti Ground Zero s.r.o. 1 základní podíl o velikosti 10 % na základním kapitálu společnosti. Ve společenské smlouvě je stanoveno, že na podíly lze vydat kmenové listy. Ve společenské smlouvě bylo dále upraveno, že tyto základní podíly lze převádět na 3. osoby jen se souhlasem valné hromady.

Lze na tyto podíly vydat kmenové listy?

Bohužel ne. Společenská smlouva omezuje převoditelnost tohoto podílu. A podíl, na který lze vydat kmenový list, musí být ze zákona v převoditelnosti neomezený.

Příklad 2

Anna Banánová vlastní ve společnosti Happy Birthday s.r.o. 1 zvláštní podíl (konkrétně podíl bez hlasovacího práva) o velikosti 10% na základním kapitálu společnosti. Ve společenské smlouvě je stanoveno, že na podíly lze vydat kmenové listy a není stanoveno žádné omezení či podmínění převodu podílu.

Lze na tento podíl vydat kmenový list?

Ano. Společenská smlouva stanovila více druhů podílů (viz slovo zvláštní), dovoluje vydávání kmenových listů a převoditelnost podílů nijak neomezila.

Kdy je převod podílu představovaný kmenovým listem účinný?

Je třeba rozlišovat 2 důležité okamžiky, kdy nastává účinnost.
První je okamžik, kdy je převod účinný mezi společníky a ten nastává předáním kmenového listu, který má na rubopise uvedené jednoznačné označení nabyvatele (kupujícího).

Druhý je okamžik, kdy je převod účinný vůči společnosti a ten nastává okamžikem oznámení změny osoby společníka a předložení kmenového listu společnosti, konkrétně jednateli. I když zákon nestanoví lhůtu pro předložení kmenového listu společnosti, doporučuji udělat to co nejdříve. Bez toho kroku nemůže nový vlastník podílu řádně využívat své práva (např. nemůžete hlasovat na valné hromadě, dostávat podíl na zisku). Znamená to i další  komplikace, neboť v obchodním rejstříku je veden původní vlastník a nikoli skutečný vlastník.

Lze podíl představovaný kmenovým listem zastavit?

Ano. Tak, jak je s kmenovými listy jednodušší převod podílu, je stejně jednodušší i zastavení podílu. Kmenový list je cenný papír a k jeho zastavení stačí jeho odevzdání věřiteli. Existence zástavního práva tedy v obchodním rejstříku nebude zjistitelná, veřejně zjistit by se toto právo dalo jen v případě jeho zapsání do rejstříku zástav.

Jak to na vás celé působí? Už jste o kmenových listech slyšeli? Máte konkrétní zkušenosti? Pište do komentářů níže vaše postřehy, a vyvolejme ke článku diskuzi. Těším se! Lucie