Poskytujete ubytování přes Airbnb.com? Vím, jaké máte povinnosti!


Máte ve svém domě, bytě k dispozici pokoj a napadlo vás, že byste ho mohli pronajímat přes Airbnb.com? Je to k nevíře, ale i pronajímatelé pokojíků musí dodržet určité povinnosti. Pokud nedodrží, hrozí pokuta. Pojďme se podívat, jaké všechny oblasti musíte jako poskytovatel ubytování pořešit.

Živnostenská rovina

Nabízet nemovitost lze dvěma způsoby. Jako ubytovací služby dle živnostenského zákona nebo jako pronájem dle zákona o daních z příjmů. Záleží na vás jakou cestou se vydáte. Zvolenou cestu je vhodné dodržovat po celé jedno účetní období (u většiny je to kalendářní rok). Rozhodnete-li se uzavírat s hostem smlouvu o ubytování (postačí ústní), toto ubytování bude bez stravování, a pronajmete byt/pokoj víc než 1x, stáváte se podle zákona a judikatury podnikatelem. Tudíž potřebujete živnostenské oprávnění, konkrétně ubytovací služby. Jedná se o živnost volnou, číslo oboru 55.  Naopak shledáte-li, že chcete jít raději cestou, kdy budete s hostem uzavírat nájemní smlouvu, nezařizujete si žádnou živnost, a příjmy zdaňujete jako příjmy z pronájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů. Výhody a nevýhody režimu ubytovacích služeb a pronájmu naleznete v přehledné tabulce v příručce Rentuju na netu. Online platforma Airbnb.com je defaultně nastavena na ubytovací služby. Za určitých okolností můžete na Airbnb.com pronajímat bez živnosti, tj. jako nájem bytu/domu podle § 9 zákona o dani z příjmů. Vzhledem k tomu, že tuto možnost  Airbnb.com defaultně nastavenou nemá,  je potřeba počítat s tím, že budete mít podstatně víc práce s papírováním.

Daňová rovina

Podle zákona o daních z příjmů se budete muset zaregistrovat k dani a platit daň z případných příjmů.

Vlastnická rovina

Pokud nejste náhodou vlastníkem nemovitosti, v níž poskytujete pokoj, musíte si sjednat písemný souhlas vlatníka nemovitosti o tom, že s ubytováním 3. osob souhlasí.

Smluvní rovina

Ačkoli se poskytovateli ubytování hojně mezi lidmi říká pronajímatel, ve skutečnosti je ubytovatelem a s hostem uzavírá (ústní) smlouvu o ubytování. Typickým znakem této smluvy je krátkodobost ubytování (oproti nájmu). Náležitosmi ubytovací smlouvy jsou místo, doba a cena ubytování.

rentuju-na-netu_skyscraper_privydelek

Rovina lázeňských poplatků

Dle zákona o místních poplatcích existuje poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (§1, 3). Podle tohoto zákona platí tento poplatek fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Výši poplatku (max. 15 Kč/den) stanoví obec vyhláškou a osobou odpovědnou za odvedení poplatku obci je ubytovatel (poskytovatel ubytování). Zákon ani prováděcí předpisy nevydefinují „místo soustředěného turistického ruchu“. Vyhláška č. 27/2003 Sb. Hl. m. Prahy Prahu jen za „místo soustředěného turistického ruchu“ v § 1 prohlašuje. Podle této vyhlášky musí ubytovatel na území Prahy paradoxně vybírat lázeňský poplatek ať má byt na sídlišti na Chodově nebo dům na Praze 1. Ačkoli nejsem přesvědčena o správnosti tohoto způsobu určení, je potřeba to respektovat. Sazba poplatku činí 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Tomuto poplatku nepodléhají osoby uvedené v §3/1 zákona (zejm. osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby zdravotně postižené). Ubytovatel má povinnost vést evidenční knihu a v ní vést stanovené údaje. Pokud host prokáže jiný důvod než rekreaci (např. za účelem pracovní cesty), poplatek neplatí.

Rovina hygieny

Podle § 21a zákona o ochraně veřejného zdraví osoba poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních v rámci jí provozované hostinské živnosti a osoba provozující živnost ubytovací služby s výjimkou osob poskytujících ubytování v bytových domech, v rodinných domech a ve stavbách pro individuální rekreaci, jsou povinny vypracovat provozní řád. Tedy na základě předchozí věty z hlediska hygienických předpisů žádné povinnosti nemáte.

rentuju-na-netu_skyscraper_sousedka

Rovina cizinecká

Dle cizineckého zákona má povinnost hlásit místo pobytu v ČR u cizinecké policie 1) občan jiných států EU než ČR pobývající v ubytování déle než 30 dnů a 2) cizinec z jiných států mimo EU (pobývající i jen 1 den). To se nevztahuje na určité osoby (např. na cizince mladšího 15 let). Povinnost ohlásit místo pobytu na policii se dále nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele. Ubytovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců, s výjimkou případu, kdy lze ubytované cizince a ubytovatele považovat za osoby blízké. Ubytováním se pro účely tohoto zákona rozumí vztah založený mj. smlouvou o ubytování. Ubytovatel vede domovní knihu, kde opět vede zákonem stanovené údaje. Ubytovatel je povinen oznámit ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování. Toto oznámení lze už dnes provést online.

Závěr

Na základě výše uvedeného má ubytovatel těchto 5 základních povinností:

  1. vyřídit si volnou živnost na ubytovací služby,
  2. zaregistrovat se k dani z příjmů a platit daň z případných příjmů
  3. být vlastníkem bytu, domu nebo mít písemný souhlas vlastníka domu či bytu, že můžete poskytovat ubytování 3. osobám
  4. uvědomit si, jaké jsou náležitosti smlouvy o ubytování a uzavřít ji
  5. ohledně lázeňského poplatku oznámit na místně příslušném obecním úřadě do 30 dnů od získání živnosti, že hodláte začít ubytovávat; vést evidenční knihu hostů (kteří nejsou dle §3/1 zákona osvobozeni a kteří neprokázali jiný důvod pobytu než rekreaci) a poplatek odvést do 15. dne následujícího měsíce po skončení ubytování a
  6. z hlediska cizineckého vést domovní knihu ohledně všech cizinců a všechny tyto hosty hlásit cizinecké policii do 3 dnů od zahájení ubytování. Dnes už lze hlášení podávat pomocí online formuláře.

Přeji vám hodně spokojených turistů :)