Podmínky použití webu a ochrany osobních údajů

Podmínky použití webu

JUDr. Lucie Radkovičová, advokátka
evid.č. ČAK: 13038
IČ: 67503853
DIČ: CZ8053214037
Radlická 505/58
150 00 Praha 5
 
provozující advokátní kancelář se specializací na IT právo, internetové právo a ochrana know-how 
provozující webové stránky advokátní kanceláře www.radkovicova.cz
(dále jen „advokátka„)
 
 
vydává tímto tyto podmínky použití webu:
 
1. Advokátka zařizuje dle pokynů klienta, jeho jménem a na jeho účet za úplatu konkrétní právní služby, zejména:
    a) vypracování návrhů, smluv a jiných právních dokumentů
    b) poskytuje klientovi právní asistenci 
    c) kontroluje klientem vypracované návrhy smluv, podání a jiných právních dokumentů
    d) poskytuje krátké právní rady
    e) informuje klienta o stavu věci
    f) zajišťuje odborné poradenství.
 

 2. Advokátka poskytuje právní služby v souladu se zákonem č. 85/1996 sb., o advokacii, v platném znění.

 3. Advokátka poskytuje své služby na základě písemných objednávek, s tím, že za závazné jsou považovány i objednávky učiněné e-mailem a zprávou v zabezpečeném online systému.

 4.Klient hradí advokátce za objednané práce odměnu dle platného ceníku (ceník obdrží klient na vyžádání). Advokátka si vyhrazuje právo započít s plněním svých závazků až po úhradě odměny, resp. připsání odměny na bankovní účet advokátky. 

5. Dle povinnosti uložené zákonem č. 534/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, advokátka tímto informuje klienty – spotřebitele (tj. fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání), že v případě, kdy nedojde mezi advokátkou a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (více na www.cak.cz).

 

 V Praze dne 1.1.2017

Podmínky ochrany osobních údajů

JUDr. Lucie Radkovičová, advokátka
evid.č. ČAK: 13038
IČ: 67503853
DIČ: CZ8053214037
Radlická 505/58
150 00 Praha 5
 
provozující advokátní kancelář specializující se na IP, internetové právo a ochranu know-how
provozující webové stránky advokátní kanceláře www.radkovicova.cz
a zpracovávající osobní údaje klientů (dále jen „správce„)

 

vydává tyto podmínky ochrany osobních údajů:

 

1. Informace o klientech jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Správce veškeré údaje získané od klientů užívá výhradně pro vnitřní potřebu advokátní kanceláře a pro plnění svých povinností vůči klientovi a neposkytuje je bez souhlasu klienta třetím osobám.

3. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, webové stránky, datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále jen „osobní údaje“).

4. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytování právních služeb a pro účely vedení uživatelského účtu v online zabezpečeném systému (dále jen „online systém„) dostupném na www.radkovicova.cz. Nezvolí-li klient jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení klientovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o poskytování právních služeb.

5. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci do online systému, ve svém uživatelském účtu v online systému, při objednávce provedené v kontaktním formuláři, v online systému na www.radkovicova.cz neno emailem uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích. V případě, že má klient zřízen uživatelský účet v online systému, je povinen v uživatelském účtu udržovat své osobní údaje aktuální sám.

6. Zpracováním osobních údajů klienta může správce pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. 

7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9. V případě, že by se klient domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

– požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

– požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10. Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci předat. Správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. Správce je registrován v registru vedeném u Úřadu pro ochranu osobních údajů pro účely zpracování osobních údajů pod evid. č. : 00052073.

 

V Praze dne 1.1.2017