Podmínky použití webu a informace pro klienty – spotřebitele

JUDr. Lucie Radkovičová, advokátka
evid.č. ČAK: 13038
IČ: 67503853 
Radlická 505/58
150 00 Praha 5

provozující advokátní kancelář se specializací na IT právo, internetové právo a ochranu know-how,
provozující webové stránky advokátní kanceláře www.radkovicova.cz
(dále jen „advokátka„)

vydává tímto tyto podmínky použití webu:

1. Advokátka zařizuje dle pokynů klienta, jeho jménem a na jeho účet za úplatu konkrétní právní služby, zejména:
a) vypracování návrhů, smluv a jiných právních dokumentů
b) poskytuje klientovi právní asistenci
c) kontroluje klientem vypracované návrhy smluv, podání a jiných právních dokumentů
d) poskytuje krátké právní rady
e) informuje klienta o stavu věci
f) zajišťuje odborné poradenství.

2. Advokátka poskytuje právní služby v souladu se zákonem č. 85/1996 sb., o advokacii, v platném znění.

3. Advokátka poskytuje své služby na základě písemných objednávek, s tím, že za závazné jsou považovány i objednávky učiněné e-mailem a zprávou v zabezpečeném online systému.

4.Klient hradí advokátce za objednané práce odměnu dle platného ceníku (ceník obdrží klient na vyžádání). Advokátka si vyhrazuje právo započít s plněním svých závazků až po úhradě odměny, resp. připsání odměny na bankovní účet advokátky.

5. Dle povinnosti uložené zákonem č. 534/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, advokátka tímto informuje klienty – spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátkou a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (více na www.cak.cz).

V Praze dne 1.1.2017